en

Projekt, w którym uczestniczyliśmy zakładał stworzenie samodzielnej platformy dystrybutora (sprzedawcy) służącej do sprzedaży produktów emerytalnych IKZE i IKE, która będzie wymieniała i aktualizowała dane rachunków z Agentem Transferowym w regularnych odstępach czasu. Platforma miała na celu umożliwienie sprzedaży IKZE i IKE w kanałach bezpośrednim (przez WWW), poprzez Subagentów (mogących również rejestrować się i rozliczać poprzez platformę WWW) i zewnętrzne jednostki Call Center. Główne funkcjonalności zewnętrzne platformy to moduł sprzedażowy w postaci wieloetapowych formularzy umożliwiających zawarcie umowy oraz portal dla klientów posiadających umowy, w którym mogą sprawdzić stan rachunków, historię transakcji, zmienić dane osobowe czy pobrać wnioski formularzy. Funkcjonalności backoffice’owe to założony panel administracyjny z modułami do raportowania, podglądu danych klienta i rachunku (moduł dla operatora obsługi telefonicznej), importu danych z zewnętrznych źródeł czy system zarządzania treścią w portalu ingikze.pl. Kluczowym wymaganiem było zapewnienie integracji platformy z systemem Agenta Transferowego.

Agent Transferowy to podmiot, którego zadaniem jest prowadzenie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego lub emerytalnego. Oznacza to księgowanie operacji i zdarzeń związanych z udziałem uczestników w funduszu, w tym wszelkich transakcji (nabycie/odkupienie jednostek uczestnictwa, naliczone opłaty i podatki), zmian danych adresowych, danych osób uposażonych itp.  Podmiotem zlecającym te funkcje może być Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) czy Dobrowolny Funduszy Emerytalny (DFE).

Zespół projektowy składał się z pracowników firm: ING PTE (Właściciel biznesowy, zamawiający), Sales&More (wymagania funkcjonalne, projekty graficzne), ProService AT (Agent Transferowy) oraz 3e (projektowanie, implementacja, wdrozenie, wsparcie powdrożeniowe).

Klient zdecydował o powierzeniu roli Agenta Transferowego firmie ProService S.A., który posiada swój autorski protokół wymiany danych oparty na tekstowych plikach w formacie DDAT (IKEAT) i SWAT.  Format DDAT (IKEAT) służy m.in. do transmisji wniosków o otwarcie konta IKZE lub IKE oraz wniosków o zmianę danych w już zawartych umowach. Jest generowany po stronie portalu i przesyłany do Agenta Transferowego. Format SWAT przekazuje informacje o stanie rachunków, transakcji, danych osobowych itp.  (poza rachunkami IKZE i IKE, pliki SWAT mogą być też wykorzystywane do przekazywania danych o rachunkach TFI).  Pliki SWAT są generowane po stronie Agenta Transferowego i zawierają zmiany przyrostowe (jakie nastąpiły od ostatniej transmisji).

W 3e zaimplementowaliśmy dedykowany moduł komunikacyjny do wymiany danych z ProService (z systemem Goniec firmy ProService). Moduł ten w ustalonych odstępach czasu generuje i wysyła nowe pliki DDAT (IKEAT) oraz pobiera pliki SWAT a następnie importuje je do bazy danych platformy. Proces jest w pełni zautomatyzowany. Warto też dodać, że moduł wykorzystuje zabezpieczenia takie jak asymetryczne szyfrowanie plików, tunele VPN, szyfrowanie połączeń w sieci. Moduł integracji został zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalnie uniezależnić cały serwis od specyfiki komunikacji z Agentem Transferowym i aby dedykowane aspekty komunikacyjne były w oddzielonym module systemu. Takie podejście zapewnia elastyczność w przypadku zamiany protokołu komunikacji czy dostawcy usługi, gdyż nie wymaga znaczącej ingerencji w główne moduły aplikacji. Jest to też zgodne ze dobrymi praktykami projektowania tego typu rozwiązań informatycznych.

W trakcie realizacji projektu konieczne było wprowadzenie pewnych zmian w procesie w związku z decyzjami wydawanymi przez KNF.

Prace projektowe przebiegały od połowy stycznia do połowy czerwca 2012, kiedy nastąpiło produkcyjne wdrożenie. Fazę wdrożenia poprzedziły testy wydajnościowe (wykonane przez 3e z wykorzystaniem technologii Cloud) oraz testy penetracyjne (wykonane przez niezależną firmę). Po stronie Klienta (ING PTE) w odbiorze uczestniczyły osoby odpowiedzialne zarówno za moduł do sprzedaży w kanale DIRECT jak i w kanałach subagentów oraz call center (platforma posiada interfejsy również dla tych ról).

Uwzględniając zakres projektu, ilość prac o charakterze integracyjnym oraz ilość podmiotów biorących udział w projekcie, można stwierdzić, że projekt został dostarczony w krótkim czasie. Platforma dystrybucyjna ING IKZE IKE dostępna jest pod adresem www.ingikze.pl

Autor: Łukasz Kolczyński, 3e Software House

Więcej: 3e Application Frameworkwww.ingikze.pl, Projekt platformy IKZE / IKE dla ING

RODO

Wyrażam zgodę, aby 3e sp. jawna zbierała, katalogowała, analizowała i podejmowała automatyczne decyzje o adresach internetowych połaczonych z urządzeniem, którego używam a także informacji o samym urządzeniu, w tym jego typie, wersji zainstalowanego oprogramowania w celu obserwacji moich aktywności w internecie (stworzenia profilu użytkownika). Automatyczne podejmowanie decyzji nie dotyczy danych wrażliwych. Zgoda pozostaje w mocy tak długo, jak długo istotne pozostają dane, dla których została wyrażona, lub do czasu, gdy któraś ze Stron zgodę wycofa. Cofnięcie zgody będzie skutkować usunięciem danych.