en

Standardowa implementacja Spring Data JPA wykorzystuje CriteriaBuilder do generowania zapytań typu "Count". Niestety w przypadku Eclipselink zapytania te mają postać:

SELECT COUNT(id) FROM table WHERE [condition]

Okazuje się jednak, że PostgreSQL dla takich zapytań daje znacznie gorsze plany zapytań, nawet pomimo faktu, że "id" jest kluczem głównym tabeli, a więc posiadającym także modyfikator "NOT NULL".

W naszym przypadku dla tabeli liczącej ponad 1,8mln rekordów i prostego warunku, do którego pasuje niestety większość rekordów plan takiego zapytania to niestety Full Scan bez wykorzystania indeksu pasującego do tego warunku. Wynika to najwyraźniej z faktu, że PostgreSQL odwołuje się do wartości w kolumnie "id" testując je pod kątem wartości pustych (NULL). Wykonywane analizy "explain" wskazują w tym wypadku koszt ~713k w porównaniu do ~90k dla zapytani SELECT COUNT(*). Dość znaczna różnica nad którą warto się pochylić.

Dalsza analiza wykazała, że w naszym wypadku zapytanie SELECT COUNT(1) ma identyczny plan co SELECT COUNT(*), co ma istotne znaczenie dla przyjętego rozwiązania.

Rozwiązanie

Ponieważ ingerencja w Eclipselink okazała się zbyt skomplikowana postanowiliśmy zmodyfikować działanie Spring Data JPA. W tym wypadku oznacza to dostarczenie własnej implementacji bazowej repozytoriów, która inaczej generuje zapytania o ilość rekordów.

JpaRepositoryImpl


public class JpaRepositoryImpl<T, ID extends Serializable>
  extends SimpleJpaRepository<T, ID> {

  private final EntityManager em;

  public JpaRepositoryImpl(JpaEntityInformation<T, ?> entityInformation,
    EntityManager em) {
    super(entityInformation, em);
    this.em = em;
  }

  protected List<Expression<?>> buildList(Expression<?>... expressions) {
    ArrayList list = new ArrayList();
    for (Expression<?> exp : expressions) {
      list.add(exp);
    }
    return list;
  }

  protected <T> Expression<T> internalLiteral(Metamodel metamodel, T value) {
    return new ExpressionImpl<T>(metamodel,
      (Class<T>) (value == null ? null : value.getClass()),
      new ConstantExpression(value, new ExpressionBuilder()), value);
  }

  @Override
  protected TypedQuery<Long> getCountQuery(Specification<T> spec) {

    CriteriaBuilder builder = em.getCriteriaBuilder();
    CriteriaQuery<Long> query = builder.createQuery(Long.class);

    Root<T> root = applySpecificationToCriteria(spec, query);

    if (query.isDistinct()) {
      query.select(builder.countDistinct(root));
    } else {
      org.eclipse.persistence.expressions.Expression node =
        new ConstantExpression(new Long(1), new ExpressionBuilder());

      FunctionExpressionImpl cnt = new FunctionExpressionImpl(
        em.getMetamodel(),
        ClassConstants.LONG,
        node.count(),
        buildList(internalLiteral(em.getMetamodel(), new Long(1))),
        "COUNT");
      query.select(cnt);
    }

    return em.createQuery(query);
  }

  private <S> Root<T> applySpecificationToCriteria(Specification<T> spec,
    CriteriaQuery<S> query) {

    Root<T> root = query.from(getDomainClass());

    if (spec == null) {
      return root;
    }

    CriteriaBuilder builder = em.getCriteriaBuilder();
    Predicate predicate = spec.toPredicate(root, query, builder);

    if (predicate != null) {
      query.where(predicate);
    }

    return root;
  }
}

powyższa implementacja zawiera jedną kluczową zmianę: metoda "getCountQuery" buduje zapytanie nie w oparciu o

builder.count(root);

a nieco bardziej bardziej skomplikowany kod generujący wyrażenie COUNT(1)

CustomRepositoryFactoryBean

Aby nasza klasa bazowa była prwidłowo wykorzystywana przez Spring Data należy dostarczyć jeszcze fabrykę, która będzie zwracać instancje naszej klasy:


public class CustomRepositoryFactoryBean<R extends JpaRepository<T, I>, T, I extends Serializable>
  extends JpaRepositoryFactoryBean<R, T, I> {

  protected RepositoryFactorySupport createRepositoryFactory(EntityManager entityManager) {

    return new MyRepositoryFactory(entityManager);
  }

  private static class MyRepositoryFactory<T, I extends Serializable>
    extends JpaRepositoryFactory {

    private EntityManager entityManager;

    public MyRepositoryFactory(EntityManager entityManager) {
      super(entityManager);

      this.entityManager = entityManager;
    }

    protected Object getTargetRepository(RepositoryMetadata metadata) {
      JpaEntityInformation<?, Serializable> entityInformation =
        getEntityInformation(metadata.getDomainType());
      return new JpaRepositoryImpl<T, I>(
        (JpaEntityInformation<T, ?>) entityInformation,
        entityManager);
    }

    protected Class<?> getRepositoryBaseClass(RepositoryMetadata metadata) {
      return JpaRepositoryImpl.class;
    }
  }
}

Konfiguracja

Na sam koniec pozostaje wskazanie fabryki w konfiguracji mechanizmu tworzącego beany repozytoriów. W naszym wypadku używamy konfiguracji XML, więc ma ona postać:<jpa:repositories
  base-package="app.dao"
  factory-class="app.jpa.CustomRepositoryFactoryBean"/>

 

W efekcie uzyskujemy zapytania w postaci SELECT COUNT(1) dla wszystkich mechanizmów Spring Data, w tym (co dla nas było najistotniejsze) dla zapytań stronicowanych zwracających obiekt Page.

Autor: Maciej Liżewski, 3e Software House

RODO

Wyrażam zgodę, aby 3e sp. jawna zbierała, katalogowała, analizowała i podejmowała automatyczne decyzje o adresach internetowych połaczonych z urządzeniem, którego używam a także informacji o samym urządzeniu, w tym jego typie, wersji zainstalowanego oprogramowania w celu obserwacji moich aktywności w internecie (stworzenia profilu użytkownika). Automatyczne podejmowanie decyzji nie dotyczy danych wrażliwych. Zgoda pozostaje w mocy tak długo, jak długo istotne pozostają dane, dla których została wyrażona, lub do czasu, gdy któraś ze Stron zgodę wycofa. Cofnięcie zgody będzie skutkować usunięciem danych.